Year: 2016

Framdrift med hamna

Framdrift med hamna

I dag, 9. desember, er 2 lastebilar, 1 traktor med hengar + gravemaskin i gang med å transportera vekk storstein som vert køyrt opp til NVE i Hyrpo.
Andre massar vert køyrt til Seim/Spildo for knusing. Som de ser av nye foto er muren frå Hamrevegn og ned til hamna ferdig.

No skal det klargjerast for stikkrenne og muring i bakkant parkeringsplass og vegen ned til hamna. All muring vert utført med naturstein frå Granvin. Arbeidet med kaifront går etter planen.

No byrjar det å ta form!

Oreigningssaka

Oreigningssaka

Måndag 17. og tysdag 18. oktober vart det gjennomført oreigningssak mellom Granvin herad og grunneigarane på Røynstrand . Båtlaget sin leiar stilte som vitne i saka og orienterte om kostnadane med båthamna. Me i båtlaget beklagar at partane ikkje klarde å få til ein frivillig avtale.

For oss betyr det at dei midlane me har avsett til avbøtande tiltak i lokalmiljøet på Røynstrand, slik som for eksempel asfaltering, no går med til advokathonorar. Tidspunkt for dom i saka er ikkje avklart.

Oreigningssaka påvirkar ikkje framdrifta med båthamna.

Velkommen til Granvin Båtlag si heimeside

Velkommen til Granvin Båtlag si heimeside

Etter 6 års planarbeid er me no endeleg i gang med byggjing av småbåthamn. Planen er at landanlegget skal stå ferdig i løpet av vinteren og at heile anlegget skal stå klart til båtsesongen 2017.

No i første del av anleggsarbeidet er det mest maskinkjyndige som arbeider, men seinare treng me dugnadsinnsats av fleire. Dette vil verta lagt ut på heimesida etter kvart.

Båtlaget takkar alle som har støtta prosjektet. Spesiell takk til dei eldsjelene som aldri har mist motet og stått på med både arbeid og midlar.

På heimesida vår finn du mellom anna vedtekter for laget, innmeldingsskjema video og animasjon over hamneområdet og mykje anna. I tillegg er det ei nyheitsside som me prøver å halda oppdatert.

Me ynskjer alle våre medlemer og andre velkomne til å koma med innspel og forslag til heimesida.