Vedtekter/hamnereglar

Vedtekter/hamnereglar

Normalvedtekter for medlemsforeninger i KNBF
Revidert 06.11.09

 

I.             NAVN OG FORMÅL

        §1
Foreningens navn er ­­­ Granvin Båtlag. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Vest.  Foreningens hjemsted er i Granvin kommune.

        §2
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

            1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner

            2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

            3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

II. MEDLEMSKAP

      §3
Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

      §4
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.  Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

     §5
Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

§6

Personvern
Granvin Båtlag gregistrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. (Her kan man hvis man ønsker, bare dele adresse-informasjonen med KNBF, da dette er det minimum som KNBF må ha registrert) Dette gjøres for at Granvin Båtlag skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Granvin Båtlag. (Hvis personopplysninger også skal deles mellom medlemmer, som f.eks. oppslag på klubbhus, så må dette også komme klart frem. ref Datatilsynet)

III. KONTINGENT

      §7
Årskontingenten følger kalenderåret.  Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

      §8
Årlig medlemsavgift utgjør for tiden kr 1000,-

      §9
Nye medlemmer betaler ved innmelding et engangsgebyr som medlem på kr. 1000,-

       §10
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

         §11
Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

        §12
Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

IV. FORENINGENS ORGANER

      §13
Foreningens administrative organer er;
1. Årsmøtet (generalforsamling)
2. Styret
3. Faste komiteer

      §14
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

      §15
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 15. januar samme år.

     §16
Det ordinære årsmøtet skal behandle;

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand
3. Budsjett for kommende år
4. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsgebyr
5. Innkomne forslag
6. Foreta valg på;
a) Leder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
Leder velges ved særskilt valg for ett år, styre-
medlemmer velges for 2 år, dog således at det
hvert år er 2 styremedlemmer på valg.
c) Valgkomite på 3 medlemmer
d) 2 revisorer
e) Andre komiteer og tillitsmedlemmer (så som havnekomite,
regattakomite, hyttekomite, festkomite, arrangementskomite,
representanter til KNBF Båtting.
f) 2 representanter til regionens årsmøte.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

       §17
Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte nestleder, kasserer og sekretær. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.

      §18
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

      §19
Følgende faste komiteer sorterer under styret;

1. Prosjektgruppa
Komiteene skal innen den 15. januar sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin åreberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

       §20

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.  Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

VI. DIVERSE

      §21
Foreningens standart er en vimpel på 60 x 30 cm, med det utseende som er bestemt av årsmøtet.

      §22
Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

      §23
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 14 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

      §24
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.  Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall.  Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.  Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres  samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF.  Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

      §25
Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

 

H A M N E R E G L A R

                                                                                                           

1      HAMNA

Kvart medlem er ansvarleg for at hamna er ryddig, og pliktar å sjå etter at båten flyt og er rett fortøyd. Alle skal rydda opp etter seg.

Medlemmer som eig båtplass kan leiga plassen ut til medlem, utleigaren er ansvarleg for at leigetakar er medlem i båtlaget. Dei som leiger plass har samme ansvar/plikter som ein som er eigar.  Utleigar skal fylla ut skjema for utleige og få utleiga godkjent av hamnesjefen.

2  BRYGGER OG UTRIGGARAR

Medlemmer kan ikkje flytta utriggarar. Det skal handsamast av styret.

Båtplasseigaren har plikt til å halda flyteelementa sine reine og må melda frå om det er noko gale.

Det skal ikkje liggja fiskereiskap eller anna utstyr/rot på brygger eller utriggarar.

Det er ikkje lov å kasta fiskeavfall i hamna eller i og utanfor moloen.

3  FORTØYNINGAR

Fortøyningane skal væra stramme for å minska belastninga på utriggarar, og skal utstyrast med gummidemparar. Om ikkje dette er gjort etter ei åtvaring kan hamnesjef/vedlikeholdsleiar utføra dette på eigaren si rekning. Lause tau som ikkje er i bruk skal fjernast frå utriggarane.

4 SJØSETTINGSRAMPE

Gratis til bruk for medlemmer og kr. 50,- for ikkje medlemmer bruk vipps 508658

5  ELEKTRISK  ANLEGG 

Båtlaget har kjøpt og montert straummålar til kvart straumuttak. Medlemmer som vil ha eige straumuttak får tildelt bokstav og nummer på straumkontakten.

Eigaren bør lesa av målaren minst to gonger i året for å sikra seg at målaren er i orden. Mistanke om feil må meldast til Egil Ørnes.

Straummålar vert avlesen november kvart år av Egil Ørnes  (målaravlesinga vert fakturert båtplasseigar).

Offentlege krav fører mellom anna til at alle må ha landstraumkabel med fylgjande spesifikasjon: HO7RN-F  750V   3X2,5 mm2 (Ekstra sterk verkstadkabel) eller tilsvarande godkjend kvalitet. (kontakt elektrikar for tips). Kablane skal vera i ei lengd. Max 10 meter leidning til kvar båt. Det er ikkje lov å ha to skøytekontaktar etter kvarandre. Ikkje godkjende kablar kan verta fjerna av hamneleiinga.

6 PARKERING

Medlemer har fri parkering i samband med bruk av båtplassen.  Det er ikkje tillate med langtidsparkering av hengjar.

 

Endra 22.02.2019

 HAMNESJEF

Steinar Dahle